Thông báo

Thông báo kết quả họp Hội đồng cấp cơ sở xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ 9 năm 2018

HỘI ĐỒNG CẤP CƠ SỞ XÉT TẶNG DANH HIỆU      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NSND, NSƯT TRƯỜNG CAO ĐẲNG MÚA VIỆT NAM         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2017

THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỌP HỘI ĐỒNG CẤP CƠ SỞ

XÉT TẶNG DANH HIỆU NSND, NSƯT LẦN THỨ 9

(Năm 2018)

         Hội đồng cơ sở xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT đã họp vào 14h30’ ngày 19/12/2017, xét hồ sơ cho 05 cá nhân đề nghị phong tặng NSƯT lần thứ 9 năm 2018. Sau khi đánh giá thành tích của từng nghệ sỹ và đối chiếu với quy định về xét danh hiệu “Nghệ sỹ Nhân dân”; “Nghệ sỹ Ưu tú”, Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu kín, kết quả như sau:

STT

Họ và tên

Kết quả phiếu

Ghi chú

1

Lê Hoàng Phi Long

7/7 phiếu

 

2

Tạ Xuân Chiến

7/7 phiếu

 

3

Nguyễn Tất Hiền

7/7 phiếu

 

4

Nguyễn Đức Cường

7/7 phiếu

 

5

Phạm Thái Sơn

0/7 phiếu

Do thiếu tiêu chuẩn cứng

       Phòng Tổ chức Cán bộ tiếp nhận và xử lý các kiến nghị liên quan đến kết quả xét tặng trong thời gian 20 ngày (kể từ ngày 25/12/2017).

       Trân trọng cảm ơn./.

TM HỘI ĐỒNG CẤP CƠ SỞ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

 

 

                                                                                                Nguyễn Văn Quang

Các tin liên quan