VĂN BẢN HÀNH CHÍNH

Quy chế chi tiêu nội bộ

BỘ VĂN HÓA, THỂ THẢO VÀ DU LỊCH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG MÚA VIỆT NAM

---------------------

Số: 175/QĐ-CĐM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHU NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------------------------------

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2016

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành định mức chi trong xây dựng, phân bổ dự toán

và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

-----------------

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG MÚA VIỆT NAM

Căn cứ Quyết định số 1646/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 05 tháng 04 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v thành lập Trường Cao đẳng Múa Việt Nam;

Căn cứ nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 1288/QĐ-BVHTTDL ngày 01 tháng 04 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài vụ và Trưởng phòng Nghiên cứu khoa học và Thư viện.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành định mức chi trong xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Chi tiết kèm theo quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng phòng Tài vụ, Trưởng phòng Nghiên cứu khoa học và Thư viện, Trưởng các đơn vị trong toàn trường có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

                                                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                            ( Đã ký )

                                                                                                                                    Nguyễn Văn Quang

 

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THẢO VÀ DU LỊCH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG MÚA VIỆT NAM

---------------------

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHU NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------------------------------

 

ĐỊNH MỨC CHI

      trong xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ

                   khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước

   (Ban hành theo Quyết định số 175 /QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 6 năm 2016

                         của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Múa Việt Nam)

 

  MỨC CHI CHO XÂY DỰNG, PHÂN BỔ VÀ QUYẾT TOÁN

CÁC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ

 

Các mức chi được tính bằng 50% mức chi tối đa của nhiệm vụ cấp Bộ, cụ thể như sau:

  1. Tiền công lao động trực tiếp

 

 

STT

 

 

Chức danh

Hệ số tiền công theo ngày với nhiệm vụ cấp Bộ Hstcn = (Hcd x Hkh)/22

Hệ số tiền công theo ngày với nhiệm vụ cấp Cơ sở Hstcn = (Hcd x Hkh)/22

1

Chủ nhiệm nhiệm vụ

0.55

0.275

2

Thành viên thực hiện chính; thư ký khoa học

0.34

0.17

3

Thành viên

0.18

0.09

4

Kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ

0.11

0.055

 

2. Dự toán chi hội thảo khoa học phục vụ hoạt động nghiên cứu

Nội dung và định mức chi hội thảo khoa học phục vụ hoạt động nghiên cứu được xây dựng và thực hiện theo các quy định tại Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam, chi tiêu khách trong nước và Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Ngoài ra, Thông tư này quy định mức xây dựng dự toán chi thù lao tối đa hội thảo khoa học như sau:

- Người chủ trì: 1.000.000 đ/buổi hội thảo x 50%   = 500.000 đ

- Thư ký hội thảo: 350.000 đ/buổi hội thảo x 50%  = 175.000 đ

- Báo cáo viên trình bày tại hội thảo:  1.400.000 đ/buổi hội thảo x 50%  = 700.000 đ

- Báo cáo khoa học được cơ quan tổ chức hội thảo đặt hàng nhưng không trình bày tại hội thảo:    700.000 đ/buổi hội thảo x 50%   = 350.000 đ

- Thành viên tham gia hội thảo: 150.000 đ/buổi hội thảo x 50%  = 75.000 đ

3. Thuê chuyên gia trong nước và ngoài nước phối hợp nghiên cứu (nếu có)

a) Thuê chuyên gia trong nước

Tổng dự toán kinh phí thực hiện nội dung chi thuê chuyên gia trong nước không quá 20% tổng dự toán chi tiền công thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

b) Thuê chuyên gia nước ngoài

Tổng dự toán kinh phí thực hiện nội dung chi thuê chuyên gia ngoài nước không quá 35% tổng dự toán kinh phí chi tiền công trực tiếp thực hiện nhiệm vụ  khoa học và công nghệ.

4. Dự toán chi điều tra, khảo sát thu thập số liệu

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 58/2011/TT-BTC ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các điều tra thống kê.

5. Định mức chi hoạt động các Hội đồng cơ sở

Quy định tối đa không quá 50% chi cho Hội đồng cấp Bộ, cụ thể như sau:

                                                                                            Đơn vị tính: 1.000 đồng

STT

Nội dung công việc

Đơn vị tính

Định mức

chi tối đa

1

Chi tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN

 

 

a

Chi họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN

Hội đồng

 

 

Chủ tịch Hội đồng

 

350

 

Phó chủ tịch Hội đồng; thành viên Hội đồng

 

250

 

Thư ký hành chính

 

100

 

Đại biểu được mời tham dự

 

  75

b

Chi nhận xét đánh giá

01 phiếu

nhận xét

 

 

Nhận xét đánh giá của ủy viên Hội đồng

 

100

 

Nhận xét đánh giá của ủy viên phản biện trong Hội đồng

 

175

2

Chi tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN

 

 

a

Chi họp hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN

Hội đồng

 

 

Chủ tịch Hội đồng

 

500

 

Phó chủ tịch Hội đồng; thành viên Hội đồng

 

350

 

Thư ký hành chính

 

100

 

Đại biểu được mời tham dự

 

75

b

Chi nhận xét đánh giá

01 phiếu

nhận xét

 

 

Nhận xét đánh giá của ủy viên Hội đồng

 

175

 

Nhận xét đánh giá của ủy viên phản biện trong Hội đồng

 

300

3

Chi thẩm định nội dung, tài chính của nhiệm vụ KH&CN

 

 

 

Tổ trưởng tổ thẩm định

Nhiệm vụ

250

 

Thành viên tổ thẩm định

Nhiệm vụ

175

 

Thư ký hành chính

Nhiệm vụ

100

 

Đại biểu được mời tham dự

Nhiệm vụ

75

4

Chi tư vấn đánh giá nghiệm thu chính thức nhiệm vụ KH&CN

 

 

a

Chi họp hội đồng nghiệm thu

Nhiệm vụ

 

 

Chủ tịch Hội đồng

 

500

 

Phó chủ tịch Hội đồng; thành viên Hội đồng

 

350

 

Thư ký hành chính

 

100

 

Đại biểu được mời tham dự

 

75

b

Chi nhận xét đánh giá

01 phiếu

nhận xét

 

 

Nhận xét đánh giá của ủy viên Hội đồng

 

175

 

Nhận xét đánh giá của ủy viên phản biện trong Hội đồng

 

300

5

Chi họp Hội đồng nghiệm thu

 

 

a

Chủ tịch Hội đồng

 

500

 

Phó chủ tịch Hội đồng; thành viên Hội đồng

 

350

 

Thư ký hành chính

 

150

 

Đại biểu được mời tham dự

 

75

b

Chi nhận xét đánh giá

01 phiếu

nhận xét

 

 

Nhận xét đánh giá của ủy viên Hội đồng

 

300

 

Nhận xét đánh giá của ủy viên phản biện trong Hội đồng

 

400

 

Các tin liên quan