Giới thiệu

Quá trình hình thành và phát triển Đoàn thanh niên CSHCM trường Cao đẳng Múa Việt Nam

   Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là một tổ chức chính trị – xã hội của nước Việt Nam, do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Mục đích, lý tưởng của Đoàn là xây dựng một nước Việt Nam độc lập, giàu mạnh, xã hội công bằng dân chủ, văn minh theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Ngay từ những ngày đầu thành lập Trường Múa Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, Đoàn Thanh niên luôn gắn liền với sự nghiệp đào tạo của Trường Múa Việt Nam (nay là Trường Cao đẳng Múa Việt Nam). Đoàn Thanh niên Trường Múa Việt Nam trực thuộc Đoàn Thanh niên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

   Cùng với sự phát triển không ngừng của Nhà trường, gần 60 năm qua, tổ chức Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Múa Việt Nam đã ngày càng vững mạnh và phát triển về mọi mặt. Có thể nói, trong những thành quả mà trường Cao đẳng Múa Việt Nam có được ngày hôm nay, có một phần đóng góp không nhỏ của mỗi một đoàn viên, thanh niên. Với đặc thù của một đơn vị đào tạo, số lượng học sinh, sinh viên tương đối lớn, việc giáo dục đạo đức, lối sống  và lý tưởng cách mạng cho lứa tuổi này là vô cùng quan trọng. Tổ chức Đoàn Thanh niên nhà trường trong suốt thời gian qua đã thực hiện tốt vai trò này thông qua những hoạt động tập thể bổ ích, sáng tạo và đầy tính gắn kết.

   Năm 2001, Trường Múa Việt Nam được nâng cấp lên Trường Cao đẳng Múa Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu và Đoàn Thanh niên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Múa Việt Nam đã tổ chức nhiều hoạt động thanh niên nhằm nâng cao chất lượng công tác thanh thiếu niên. Từ đó đến nay, Đoàn Thanh niên nhà trường đã phát triển mạnh mẽ về mọi mặt. ĐoànThanh niên luôn tích cực, thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, xây dựng đội ngũ đoàn viên là cán bộ công chức có lập trường tư tưởng vững vàng, luôn trau dồi kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng mọi nhiệm vụ của nhà trường trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đối với học sinh, sinh viên trong trường, Đoàn trường luôn có những hoạt động thiết thực để động viên tinh thần, tạo các sân chơi cho các em thể hiện khả năng bản thân và thêm tự tin trong cuộc sống. Những biểu hiện sai phạm trong đạo đức, lối sống cũng được phát hiện nhanh chóng để kịp thời chấn chỉnh.

CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ

1. Chức năng

   Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; là lực lượng nòng cốt trong phong trào thanh niên; là trường học xã hội chủ nghĩa; đại diện quyền lợi của thanh niên; phụ trách đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

- Đại diện, chăm lo và bảo vệ lợi ích chính đáng của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi.

- Tổ chức các hoạt động, tạo môi trường giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh thiếu nhi nhằm góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương, đơn vị.

- Phối hợp với chính quyền, các đoàn thể và các tổ chức kinh tế, xã hội làm tốt công tác thanh niên, tích cực chăm lo xây dựng Đoàn, xây dựng các Hội của thanh niên và Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và chính quyền.

Các tin liên quan