Giới thiệu

Quá trình hình thành và phát triển Công đoàn trường Cao đẳng Múa Việt Nam

Ngay từ ngày đầu thành lập, dưới sự lãnh đạo của Chi bộ Trường Múa Việt Nam, Công đoàn Trường Múa Việt Nam gắn liền với sự nghiệp đào tạo Trường Múa Việt Nam (nay là Trường Cao đẳng Múa Việt Nam). Công đoàn trường Múa Việt Nam trực thuộc Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy - Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội.

Cùng với sự phát triển đi lên của Nhà trường, hơn 55 năm qua, tổ chức Công đoàn của trường Cao đẳng Múa Việt Nam đã ngày càng vững mạnh và phát triển về mọi mặt. Có thể nói, trong những thành quả mà trường Cao đẳng Múa Việt Nam có được ngày hôm nay, có một phần đóng góp không nhỏ của mỗi một đoàn viên Công đoàn.

Năm 2001, Trường Múa Việt Nam được nâng cấp lên Trường Cao đẳng Múa Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu và Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội, Công đoàn trường Cao đẳng Múa Việt Nam đã tổ chức nhiều hoạt động Công đoàn nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy. Từ đó đến nay, Công đoàn trường đã có sự phát triển mạnh mẽ về mọi mặt. Công đoàn luôn tích cực, thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có lập trường tư tưởng vững vàng, luôn trau dồi kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng mọi nhiệm vụ của Nhà trường trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Công đoàn là tổ chức chính trị- xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân, đội ngũ trí thức và những người lao động tự nguyện lập ra nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết lực lượng xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh về mọi mặt; đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, phấn đấu xây dựng nước Việt Nam độc lập, thống nhất đi lên chủ nghĩa xã hội.

1. Chức năng:

Đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, giáo viên của Nhà trường.

Tham gia quản lý chuyên môn, tham gia kiểm tra hoạt động của các Phòng, Khoa, Bộ môn và các tổ chức khác.

Tuyên truyền, giáo dục, động viên cán bộ, giáo viên phát huy quyền làm chủ đất nước, thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

- Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Giáo dục nâng cao trình độ chính trị, văn hoá, pháp luật, khoa học kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ.

- Kiểm tra, giám sát việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật, bảo đảm việc thực hiện quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, giáo viên. Đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội. Phát hiện và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện các quyền của Công đoàn viên theo quy định của pháp luật.

- Dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ, Công đoàn trường phối hợp với trưởng các Phòng, Khoa, Bộ môn tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ, tổ chức hội nghị cán bộ, công chức; cử đại diện tham gia các hội đồng xét và giải quyết các quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, giáo viên. Cùng với trưởng các Phòng, Khoa, Bộ môn cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống của cán bộ, giáo viên; Tổ chức các hoạt động xã hội, từ thiện trong toàn trường.

- Tổ chức vận động cán bộ, giáo viên trong toàn trường thi đua yêu nước, thực hiện nghĩa vụ của cán bộ, giáo viên tham gia quản lý Nhà trường, cải tiến lề lối làm việc và thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

- Phát triển đoàn viên, xây dựng Công đoàn trường vững mạnh.

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG NHIỆM KỲ XXVII (2017- 2022)

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐẢNG VIÊN

NĂM SINH

DT

CHỨC VỤ VÀ ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

TRÌNH ĐỘ

 

CHỨC VỤ CÔNG ĐOÀN

NAM

NỮ

 

CHÍNH TRỊ

HỌC VẤN

CHUYÊN MÔN

 

1

Nguyễn Xuân Trường

Đảng viên

1979

 

Kinh

Trưởng Phòng Công tác HSSV

Trung cấp

Thạc sĩ

Thạc sĩ

Quản lý Văn hoá

Chủ tịch Công đoàn

2

Phạm Thị Hồng Hạnh

Đảng viên

 

1977

Kinh

Phó Trưởng Khoa Văn hóa và Kiến thức cơ bản

Trung cấp

Thạc sĩ

Thạc sĩ

Quản lý giáo dục

Phó Chủ tịch Công đoàn

3

Phạm Hồng Hải

Đảng viên

 

1973

Kinh

Giảng viên

Khoa Múa Nước ngoài

Sơ cấp

Thạc sĩ

Thạc sĩ

Nghệ thuật Sân khấu

Ủy viên BCH

Phụ trách Nữ công

4

Hà Thái Sơn

 

Đảng viên

1981

 

Kinh

Tổ trưởng Tổ múa Đương đại – Khoa Múa Nước Ngoài

Sơ cấp

Thạc sĩ

Thạc sĩ

 Nghệ thuật Sân khấu

Chủ nhiệm

Ủy ban Kiểm tra

5

Hoàng Thùy Linh

 

 

1983

Tày

Giảng viên

Khoa Múa Dân tộc

Sơ cấp

Thạc sỹ

Thạc sỹ

 Nghệ thuật Sân khấu

Ủy viên BCH

Phụ trách Văn – Thể

Các tin liên quan