Đề tài NCKH các cấp

Tổng hợp đề tài NCKH cấp bộ

Tổng hợp đề tài NCKH cấp bộ

Trong những năm qua, Trường Cao đẳng Múa Việt Nam đã có nhiều nỗ lực phấn đấu cũng như đầu tư vào công tác NCKH. Phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học các cấp đã được hưởng ứng một cách tích cực và thu được nhiều thành quả to lớn, góp một phần không nhỏ vào công tác đào tạo của nhà trường.icoXem thêm