Giới thiệu

Phòng Tổ chức cán bộ

 

ThS. Cao Thị Hồng Minh - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ

 

1. Chức năng.

    Phòng Tổ chức cán Bộ có chức năng tham mưu cho Ban Giám Hiệu về kiện toàn tổ chức bộ máy, công tác nhân sự, về quản lý và thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức của trường.

 

Tập thể cán bộ Phòng Tổ chức cán bộ 

2. Nhiệm vụ .

- Đề xuất các phương án xây dựng, củng cố và kiện toàn bộ máy của trường: cơ cấu tổ chức biên chế cán bộ, chức năng nhiệm vụ của các đơn vị trong trường, thành lập, giải thể, sát nhập các đơn vị trong trường theo quy chế tổ chức hoạt động và quy hoạch phát triển của nhà trường đã được phê duyệt.

- Phối hợp với các đơn vị trong trường lập kế hoạch về xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ giảng viên, giáo viên, cán bộ nghiên cứu, cán bộ nghiệp vụ có đủ năng lực và phẩm chất đáp ứng nhu cầu phát triển của nhà trường trình Hiệu trưởng xem xét, quyết định. Làm đầu mối xây dựng tiêu chuẩn đánh giá cán bộ viên chức của trường. Tổ chức xây dựng củng cố đội ngũ cán bộ, quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý.

- Lập kế hoạch biên chế hàng năm trình Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phê duyệt.

- Lập kế hoạch tuyển dụng viên chức, soạn thảo các hợp đồng lao động dài hạn và ngắn hạn trình Hiệu trưởng ký.- Soạn thảo các văn bản về tổ chức cán bộ trình Hiệu trưởng ký duyệt.

- Thực hiện công tác quản lý cán bộ viên chức theo sự phân cấp của Hiệu trưởng, quản lý hồ sơ cán bộ, làm thủ tục về nhân sự, cử cán bộ đi học tập và công tác trong và ngoài nước, gia hạn thời gian học tập và công tác; thu nhận cán bộ, viên chức đi học tập, công tác trở về làm việc tại trường.

- Lập hồ sơ giải quyết các chế độ chính sách về lương, hưu trí, mất sức, cho thôi việc và các chế độ khác.

- Phối hợp với các đơn vị thực hiện các thủ tục xét đề nghị thi nâng ngạch viên chức, phong các danh hiệu cho các cá nhân và đơn vị trong trường.

- Tham gia thực hiện công tác khen thưởng, kỷ luật cán bộ, viên chức theo sự phân công của Hiệu trưởng.

- Phối hợp với các đơn vị tổ chức trong trường theo dõi, kiểm tra và đề xuất biện pháp xử lý đối với cán bộ, công chức liên quan đến kỷ luật lao động, an toàn lao động, bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội.

- Thực hiện các thủ tục để xem xét bổ nhiệm các chức vụ thuộc thẩm quyền của Hiệu trưởng.

- Trưởng phòng Tổ chức cán bộ được ký một số loại giấy tờ nội bộ theo quy định của Hiệu trưởng.

- Phối hợp với phòng Tài vụ thực hiện công tác Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp cho cán bộ, viên chức, cán bộ hợp đồng trong trường.

- Phối hợp với các phòng ban và các đơn vị khác thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong trường.

- Quản lý hồ sơ cán bộ, viên chức, cán bộ hợp đồng trong trường theo quy định hiện hành của nhà nước và nhà trường.

- Thực hiện nhiệm vụ của thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của nhà trường.

- Báo cáo định kì (1lần/tháng) với người phụ trách. 

Các tin liên quan