Giới thiệu

Phòng Tài vụ

 

CN Nguyễn Thị Hồng Vân - Trưởng phòng Tài vụ 

a, Chức năng:

    - Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác tài chính kế toán trong nhà trường. Cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác số liệu về tài sản, vật tư, tiền vốn để tham mưu cho Ban giám hiệu ra quyết định chỉ đạo, quản lý, điều hành công tác tài chính kế toán.

Tập thể Cán bộ Phòng Tài vụ 

b, Nhiệm vụ:

    - Xây dựng và thực hiện các kế hoạch tài chính ngắn hạn, trung hạn, dài hạn.

    - Lập dự toán thu chi trong phạm vi ngân sách quản lý và các nguồn ngoài ngân sách nhà nước: học phí, kinh phí đào tạo, lệ phí khác, dịch vụ.

      - Phân bổ nguồn kinh phí mua sắm và sửa chữa tài sản cố định hợp lý và cân đối trong toàn bộ kinh phí của trường, căn cứ vào nhu cầu mua sắm và sửa chữa lớn, nhỏ, tài sản cố định do các phòng chức năng đề xuất.

      - Tổ chức công tác hạch toán kế toán theo chế độ tài chính kế toán của nhà nước.

      - Kiểm tra giám sát các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu nộp, thanh toán nợ; kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản; phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán.

      - Quyết toán các nguồn kinh phí, lập và nộp báo cáo quyết toán đúng thời hạn.

      - Phân tích thông tin, số liệu kế toán; tham mưu, đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản lý và quyết định kinh tế, tài chính của nhà trường.

      - Cung cấp thông tin, số liệu kế toán kịp thời, đầy đủ trung thực, minh bạch cho tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

      - Phối hợp trong công tác kiểm kê tài sản, kiểm tra kế toán định kỳ, quý (hoặc năm) tiến hành kiểm kê sách thư viện, máy móc thiết bị, tiền vốn, đối chiếu sổ sách kế toán với sổ sách kế toán kho, quỹ trong trường.

      - Bảo quản, lưu trữ các chứng từ, hoá đơn, sổ sách tài liệu có liên quan đến công tác tài chính kế toán theo quy định của nhà nước.

      - Chịu trách nhiệm chính trong việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ theo quyết định của nhà trường hàng năm.

      - Lập dự toán kinh phí, thuế (nếu có) và theo dõi thanh toán kinh phí các hợp đồng liên kết đào tạo trong nhà trường. Theo dõi thanh toán kinh phí các hợp đồng kinh tế (các dịch vụ cho thuê nhà, lớp học, sàn tập, phục trang, đạo cụ) và nộp các khoản thuế theo quy định.

      - Thực hiện việc chi trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, các khoản phụ cấp quản lý, giảng dạy, phúc lợi, ngoài giờ và các chế độ khác (thai sản, dưỡng sức …) cho cán bộ viên chức, lao động hợp đồng ngắn hạn; chi trả học bổng, các khoản phụ cấp cho học sinh, sinh viên theo đúng quy định hiện hành.

      - Chuyển tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, quyết toán tiền sử dụng thuốc, chi phí khám chữa bệnh ban đầu cho cơ quan bảo hiểm xã hội quận theo quy định. Đối chiếu kiểm tra số tăng giảm về lương cán bộ viên chức theo các quyết định trong quý hàng năm.

      - Báo cáo định kì (1lần/tháng) với người phụ trách.

Các tin liên quan