Giới thiệu

Phòng Nghiên cứu khoa học và thư viện

 
ThS. Nguyễn Thúy Nga - Trưởng phòng Nghiên cứu khoa học & Thư viện 

 

1. Chức năng :

- Tham mưu cho Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm tổ chức quản lý và triển khai thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và công tác sở hữu trí tuệ của trường.
- Tham mưu cho Hiệu trưởng và tổ chức việc phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập, đào tạo, nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ và quản lý của nhà trường thông qua việc sử dụng, khai thác các loại tài liệu có trong thư viện (tài liệu chép tay, in, sao chụp, băng đĩa, tài liệu điện tử mạng internet…).
 
Tập thể cán bộ phòng Nghiên cứu khoa học và thư viện

2. Nhiệm vụ :
 
b. Về công tác Nghiên cứu khoa học:
 
- Xây dựng các chương trình, kế hoạch ngắn hạn, dài hạn về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, tham mưu cho Hiệu trưởng về phương hướng, chủ trương, quy định về quản lý khoa học của trường.
- Tổ chức xây dựng, tham gia đấu thầu, tuyển chọn các dự án Khoa học công nghệ trong và ngoài nước; tổ chức triển khai thực hiện, kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu kết quả và lưu trữ tài liệu các dự án, các hợp đồng Khoa học công nghệ đã được ký kết.
- Lập kế hoạch, thực hiện nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.
- Lập kế hoạch chỉ đạo, triển khai giám sát tiến độ thực hiện các đề tài, dự án trong nước và quốc tế. Tổ chức nghiệm thu, tổng kết đánh giá kết quả các đề tài nghiên cứu khoa học.
- Tổ chức hội thảo khoa học, hội nghị chuyên đề về nghiên cứu khoa học cấp trường và các hội nghị trong và ngoài nước. Tổng hợp và đề nghị khen thưởng các cá nhân, các nhóm tác giả đề tài có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học.
- Chủ động mở rộng hợp tác nghiên cứu với cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước. Quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển dịch vụ khoa học công nghệ.
- Tổ chức triển khai công tác thông tin xuất bản tư liệu khoa học, các hoạt động sáng kiến, sáng chế, phát minh.
- Theo dõi và xác nhận hoạt động nghiên cứu khoa học của các cán bộ viên chức trong nhà trường.
- Phối hợp với phòng tài vụ lập phương án phân bổ, quản lý kinh phí nghiên cứu khoa học, dự án thử nghiệm và chuyển giao công nghệ.
- Chuyển các báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học thuộc đề tài khoa học các cấp đã nghiệm thu về thư viện.
- Quản trị trang thông tin của trường trên mạng Internet.
- Báo cáo định kì (1lần/tháng) với người phụ trách.

b. Về công tác Thư viện:

- Xây dựng quy hoạch, kế hoạch hoạt động dài hạn và ngắn hạn của thư viện; tổ chức điều phối toàn bộ hệ thống thông tin, tư liệu, thư viện trong nhà trường.
- Bổ sung, phát triển nguồn lực thông tin trong nước và ngoài nước đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của nhà trường; thu nhận các tài liệu do nhà trường xuất bản, các công trình nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu, tài liệu hội thảo, khoá luận, luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ, chương trình đào tạo, giáo trình, tập bài giảng và các dạng tài liệu khác của nhà trường, các ấn phẩm tài trợ, biếu tặng, tài liệu trao đổi giữa các thư viện.
- Tổ chức sử lý, sắp xếp, lưu trữ, bảo quản, quản lý nguồn tài nguyên của thư viện; xây dựng hệ thống tra cứu thích hợp; thiết lập mạng lưới truy nhập và tìm kiếm thông tin tự động hoá; xây dựng các cơ sở dữ liệu; biên soạn, xuất bản các ấn phẩm thông tin theo quy định của pháp luật.
- Tổ chức phục vụ, hướng dẫn cho bạn đọc khai thác, tìm kiếm, sử dụng hiệu quả nguồn tài liệu và các sản phẩm dịch vụ thông tin - thư viện thông qua các hình thức phục vụ của thư viện phù hợp với quy định của pháp luật.
- Nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến và công nghệ thông tin vào công tác thư viện.
- Xây dựng quy hoạch, kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cho cán bộ thư viện để phát triển nguồn nhân lực có chất lượng nhằm nâng cao hiệu quả công tác.
- Đáp ứng nhu cầu về in ấn giáo trình bài giảng và những ấn phẩm khác phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và công tác quản lý của nhà trường, đồng thời đóng góp tài chính cho nhà trường trên cơ sở hoạch toán nội bộ.
- Không ngừng mở rộng quan hệ trao đổi, hợp tác chia sẻ tài nguyên với các đối tác trong và ngoài nước. Đặc biệt chú trọng việc trao đổi thông tin tư liệu với các đơn vị trong ngành.
- Quản lý tốt cơ sở vật chất hiện có, từng bước có kế hoạch nâng cấp, hiện đại hoá thư viện.
- Có trách nhiệm chia sẻ các thông tin của thư viện cho các đơn vị trong trường.
- Báo cáo định kì (1lần/tháng) với người phụ trách.

Các tin liên quan