Giới thiệu

Phòng Hành chính - quản trị

CN Tạ Quốc Sử - Trưởng phòng Hành chính quản trị 

 

1. Chức năng:

    - Tham mưu cho Hiệu trưởng trong tổ chức quản lý tài sản của nhà trường bao gồm: đất đai, các công trình xây dựng nhà cửa, kiến trúc, hệ thống điện nước, cảnh quan môi trường, trang thiết bị phòng chống cháy nổ… theo dõi, quản lý trang thiết bị văn phòng phục vụ cho các hoạt động trong nhà trường.

Tập thể Cán bộ Phòng Hành chính quản trị 

2.  Nhiệm vụ:

a. Công tác Văn thư:

    - Tiếp nhận, xử lý, tổ chức quản lý các văn bản đi, đến, văn bản nội bộ; sao chụp, làm thủ tục chuyển giao văn bản đến Ban giám hiệu, các đơn vị và cá nhân trong trường theo quy định.

    - Hướng dẫn các đơn vị trong trường về kiến thức văn bản theo quy định hiện hành để thực hiện thống nhất trong toàn trường; thực hiện nhiệm vụ tư vấn cho Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của các văn bản do Hiệu trưởng ban hành; kiểm tra về thể thức văn bản trước khi trình Ban giám hiệu ký duyệt; theo dõi, phát hiện và có biện pháp chấn chỉnh những vi phạm về thủ tục hành chính đã quy định.

    - Dự thảo các báo cáo, công văn… của trường theo yêu cầu của Ban giám hiệu.

    - Chứng thực, sao lục các công văn, văn bằng chứng chỉ, các giấy tờ hành chính của các cán bộ, học sinh - sinh viên và của trường trong phạm vi được uỷ quyền và theo quy định của Luật Công chứng. Sao chụp các văn bản, tài liệu theo yêu cầu của Ban giám hiệu nhà trường.

    - Cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường cho các cán bộ, giảng viên của trường theo sự uỷ nhiệm của Ban giám hiệu.

    - Tổ chức thực hiện công tác lưu trữ các công văn, giấy tờ, tài liệu chung của trường. Hướng dẫn cán bộ viên chức lập hồ sơ công việc, hồ sơ lưu trữ hàng năm theo quy định hiện hành. Định kỳ thu thập tài liệu lưu trữ ở các đơn vị về lưu trữ chung của trường để chỉnh lý, phân loại, bảo quản, khai thác chung. Phục chế, tu bổ các tài liệu hư hỏng; tiêu huỷ các tài liệu hết giá trị theo quy định.

    - Quản lý con dấu và bộ khắc tên của lãnh đạo nhà trường theo quy định hiện hành.

    - Quản lý hệ thống điện thoại, fax của trường theo quy định.

    - Phối hợp tiếp đón khách trong nước và nước ngoài đến làm việc với trường.

    - Phối hợp trong các sự kiện, hội nghị, hội thảo, các lễ khai giảng, tốt nghiệp của trường.

    - Theo dõi, giám sát công tác cải cách hành chính của tất cả các đơn vị và của trường.

    - Báo cáo định kì (1lần/tháng) với người phụ trách.

b. Công tác Quản trị:

    - Quản lý cơ sở vật chất, hệ thống trang thiết bị phục vụ các hoạt động của nhà trường.

    - Lập sổ sách theo dõi, quản lý các tài sản thiết bị thông dụng trong toàn trường. Định kỳ kiểm kê làm công tác thanh lý tài sản hư hỏng hàng năm.

    - Phối hợp với các đơn vị tổ chức triển khai công tác phòng chống bão lụt; phòng cháy chữa cháy.

    - Tổ chức và đảm bảo công tác vệ sinh môi trường các khu nhà vệ sinh, hành lang công cộng nhà trường, đảm bảo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

    - Quản lý xe ô tô và xăng dầu theo quy định, đảm bảo phục vụ kịp thời, an toàn và tiết kiệm.

    - Tổ chức điều xe theo yêu cầu của Ban giám hiệu.

    - Báo cáo định kì (1lần/tháng) với người phụ trách.

c. Công tác Y tế

    - Xây dựng kế hoạch và kinh phí hoạt động của bộ phận y tế cho từng năm học.

    - Đề xuất tổ chức thực hiện công tác quản lý, chăm sóc sức khoẻ cho học sinh, sinh viên, cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường, cụ thể:

        + Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ hàng năm và phân loại sức khoẻ cho cán bộ và nhân viên nhà trường. Tổ chức khám sức khoẻ cho học sinh, sinh viên nhập học.

    - Sơ cứu, cấp cứu khám chữa bệnh theo phân tuyến kỹ thuật, chăm sóc sức khoẻ ban đầu, cấp thuốc thông thường, chuyển bệnh nhân lên cơ sở y tế tuyến trên trong những trường hợp cần thiết.

    - Tuyên truyền, giáo dục, tư vấn các vấn đề liên quan đến sức khoẻ.

    - Tổ chức thực hiện vệ sinh học đường, vệ sinh môi trường, phòng chống các bệnh dịch bệnh tật học đường, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống HIV/AIDS, các bệnh xã hội và các hoạt động khác về y tế trường học.

    - Phối hợp với cơ sở y tế địa phương và các ngành có liên quan trong việc triển khai, thực hiện các hoạt động y tế trường học và các hoạt động y tế khác.

    - Chủ trì phối hợp với các đơn vị, đoàn thể trong trường thực hiện có hiệu quả công tác y tế trường học, kiểm tra và xây dựng môi trường trường học lành mạnh, an toàn.

    - Thực hiện sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả triển khai công tác y tế trường học theo quy định.

    - Báo cáo định kì (1lần/tháng) với người phụ trách.

Các tin liên quan