Giới thiệu

Phòng Đào tạo

ThS. Phạm Thanh Giang - Trưởng phòng Đào tạo

a, Chức năng:

Phòng Đào tạo có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng quản lý, tổ chức, triển khai thực hiện công tác đào tạo, bao gồm kế hoạch, chương trình, học liệu, tổ chức giảng dạy theo quy chế đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và quy định của trường đã ban hành.

b, Nhiệm vụ:

- Tham mưu cho Hiệu trưởng về các vấn đề liên quan đến tổ chức và quản lý đào tạo: mục tiêu ngành nghề, kế hoạch nội dung, chương trình, giáo trình, tài liệu.

- Cụ thể hoá và triển khai thực hiện các văn bản của nhà nước về công tác đào tạo.

- Lập kế hoạch giảng dạy và thời khoá biểu cho các bậc học và hệ đào tạo chuyên nghiệp trong nhà trường.

- Tổ chức kiểm tra, thi cuối học kỳ, thi tốt nghiệp.

- Báo cáo danh sách công nhận học sinh - sinh viên tốt nghiệp và chịu trách nhiệm quản lý; quản lý phôi văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận; bảo lưu kết quả của học sinh, sinh viên.

- Quản lý điểm, tổ chức xét lên lớp và phân loại học sinh, sinh viên; đề xuất với Hiệu trưởng các trường hợp ngừng học, thôi học.

-  Phối hợp với các khoa chuyên môn tham mưu, trình Ban giám hiệu những sinh viên đủ tiêu chuẩn đi học ở nước ngoài.

- Quản lý theo dõi việc giảng dạy (thời gian, lịch trình, nội dung …) của giáo viên, cộng tác viên và việc học tập của học sinh - sinh viên.

- Điều phối hoạt động giảng dạy và quản lý chất lượng tại nơi trường liên kết đào tạo.

- Tổ chức thực hiện kế hoạch tuyển sinh các hệ theo chỉ tiêu được Bộ Giáo dục và Đào tạo duyệt.

- Quản lý định mức giờ giảng của giảng viên và các chế độ về công tác giảng dạy.

- Lưu trữ các tài liệu đào tạo theo quy định về phân cấp quản lý của trường.

- Cung cấp thông tin đào tạo thuộc website của trường.

- Báo cáo định kì (1lần/tháng) với người phụ trách.

Các tin liên quan