Giới thiệu

Phòng Công tác HSSV

ThS Nguyễn Xuân Trường - Phó trưởng phòng Công tác HSSV

I. CHỨC NĂNG

Tham mưu, đề xuất giúp Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng phụ trách quản lý và thực hiện các nội dung liên quan đến công tác học sinh, sinh viên.

II. NHIỆM VỤ

1. Công tác Chính trị – Tư tưởng:

- Phổ biến chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của  Nhà nước tới HSSV.

- Tham mưu cho Hiệu trưởng phê duyệt kế hoạch tổ chức các hoạt động xây dựng môi trường sư phạm, văn hoá, đạo đức, lối sống, các phong trào phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

- Xây dựng kế hoạch, phối hợp với các phòng, khoa và các tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân HSSV" vào đầu mỗi năm học cho HSSV theo quy định

- Phối hợp khai thác, cung cấp thông tin về học sinh, sinh viên lên website của trường. Đề xuất các nội dung tuyên truyền trên phương tiện trang web, bảng tin của trường theo định kì hoặc theo chủ đề.

 - Theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng của HSSV; tham mưu, đề xuất cho Hiệu trưởng có biện pháp làm tốt công tác chính trị, tư tưởng trong nhà trường. Định kỳ tổng hợp tình hình công tác chính trị, tư tưởng báo cáo Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng phụ trách.

- Theo dõi công tác phát triển Đảng trong SV.

Tập thể cán bộ phòng Công tác HSSV

2. Công tác Quản lý Học sinh - Sinh viên:

- Tham mưu cho Hiệu trưởng chỉ đạo và tổ chức thực hiện kế hoạch, kiểm tra và đánh giá công tác quản lý HSSV của trường.

- Quản lý học sinh, sinh viên tham gia các chương trình biểu diễn nghệ thuật.

- Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật HSSV của Trường. Tổ chức thực hiện thi đua, khen thưởng và kỷ luật HSSV theo Quy chế học sinh, sinh viên của trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Phối hợp với Phòng Đào tạo tiếp nhận HSSV trúng tuyển

- Thực hiện chế độ chính sách đối với HSSV; Thực hiện công tác khen thưởng, kỷ luật, học bổng khuyến khích học tập, miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, thủ tục hành chính HSSV.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV theo quy định.

- Phối hợp với các khoa và các đơn vị chức năng kiểm tra việc HSSV thực hiện nề nếp, nội quy học tập, sinh hoạt trong nhà trường.

- Định kỳ tổ chức đối thoại giữa HSSV với lãnh đạo nhà trường, các phòng, ban, khoa, bộ môn, trung tâm, đoàn thể… để kịp thời giải đáp những ý kiến đóng góp, xây dựng của HSSV, đáp ứng những yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của HSSV.

- Phối hợp với Ban Quản lý ký túc xá sắp xếp chỗ ở cho học sinh, sinh viên nội trú, và kết hợp với các đơn vị liên quan để quản lý học sinh, sinh viên nội trú và ngoại trú.

- Phối hợp với phòng, khoa có liên quan tổ chức cho HSSV tham gia thi HSSV giỏi, nghiên cứu khoa học, xét cấp học bổng khuyến khích tài năng cho những HSSV xuất sắc trong học tập và nghiên cứu khoa học.

- Là đầu mối trong công tác xây dựng kế hoạch và phối hợp với Đoàn Thanh niên cùng các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ (VHVN), thể dục thể thao (TDTT), công tác xã hội từ thiện, giáo dục đạo đức, lối sống HSSV, xây dựng môi trường sư phạm, tổ chức giao lưu VHVN, TDTT giữa các đơn vị trong và ngoài trường…

- Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác tư vấn hướng nghiêp cho HSSV.

- Tiếp nhận và quản lý Lưu học sinh nước ngoài (nếu có) đến học tập tại trường theo quy chế tiếp nhận và quản lý Lưu học sinh nước ngoài đến học tập tại Việt Nam.

- Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu.

Các tin liên quan