Giới thiệu

Nhà hát thực nghiệm và biểu diễn

NSƯT Cao Đức Toàn - Giám đốc Nhà hát thực nghiệm và biểu diễn

a. Chức năng:

- Tham gia tổ chức biểu diễn các chương trình nghệ thuật phục vụ công tác đối nội, đối ngoại.

- Tổ chức thực hiện sáng tác và dàn dựng các tác phẩm múa, chọn lọc và xây dựng các chương trình biểu diễn để giảng dạy cho học sinh, sinh viên.

- Tổ chức tập luyện, tham dự các cuộc thi tài năng nghệ thuật múa ở trong và ngoài nước.

     - Có trách nhiệm giảng dạy, hướng dẫn, thực tập các kỹ năng biểu diễn cho học sinh, sinh viên theo chương trình môn học.

-  Phụ trách đơn vị chịu trách nhiệm trước Ban giám hiệu về chương trình, chất lượng học tập và thực tập biểu diễn của học sinh, sinh viên.

Tập thể Cán bộ, Diễn viên nhà hát thực nghiệm và biểu diễn

              b. Nhiệm vụ:

- Tổ chức xây dựng và quản lý đội ngũ diễn viên, giảng viên và biên đạo của Nhà hát.

- Sáng tác, dàn dựng các tác phẩm múa, chọn lọc các tác phẩm có giá trị nghệ thuật để tập luyện và truyền thụ những kỹ năng biểu diễn cho học sinh, sinh viên.

- Xây dựng kế hoạch, chương trình thực tập, hoàn chỉnh hệ thống giáo trình, giáo án phục vụ tốt bộ môn kỹ thuật biểu diễn cho các khoá học sinh, sinh viên.

- Phối hợp với các khoa chuyên môn chọn lọc những học sinh, sinh viên xuất sắc ở các khoá tốt nghiệp để thực tập tại nhà hát nhằm bổ sung đội ngũ diễn viên, giảng viên và biên đạo của Nhà trường.

- Tham mưu, đề xuất các phương án tổ chức thực tập biểu diễn, chương trình biểu diễn nhằm nâng cao chất lượng đào tạo diễn viên, trình Ban giám hiệu xem xét quyết định.

- Phối hợp thực hiện công tác quản lý, giáo dục rèn luyện phẩm chất, đạo đức cho học sinh, sinh viên trong trường.

- Tổ chức thực hiện các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên trong phạm vi thẩm quyền của nhà hát, quản lý sử dụng tốt cơ sở vật chất trong phạm vi nhà hát phụ trách.

- Phối hợp với Phòng Nghiên cứu khoa học trong công tác biên soạn, in ấn, cung cấp giáo trình, tài liệu tham khảo cho học sinh - sinh viên theo kế hoạch và chương trình đào tạo của Nhà trường.

 - Báo cáo định kì (1lần/tháng) với người phụ trách.

Các tin liên quan