Thông báo

Lịch thi chuyên môn học kỳ II năm học 2018 - 2019

TRƯỜNG CAO ĐẲNG MÚA VIỆT NAM

PHÒNG ĐÀO TẠO

       

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

Hà Nội, ngày 16  tháng 5  năm 2018

LỊCH THI CHUYÊN MÔN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017 – 2018

TỪ NGÀY 04/6/2018 ĐẾN NGÀY 15/6/2018

                                         Thời gian:       Sáng:    08 h00   -  11h00

                                                                 Chiều:   13h 30  -  17h00

                                         Địa điểm:      Tại Sân khấu nhà B                                              

Thứ/ ngày

Thời gian

Môn thi

Khoá/lớp

Ghi

chú

Thứ hai

04/ 06

Sáng

Ballet

K1- tài năng(nam ) – K1- tài năng(nữ ) –  K6 - KM

 

Chiều

Dân gian

K6 - DT(nữB) – K6 - DT(nam) – K6 - DT(nữA)

 

 

 

 

 

 

Thứ ba

05/ 06

Sáng

Ballet

K41/6(nữC) – K41/6(nam + nữ)  –  K41/6(nữB)

 

Chiều

Dân gian

K5 - DT(nữB) – K5 -DT(nam) – K5 -DT(nữA)

 

 

 

 

 

 

Thứ tư

06/ 06

Sáng

Ballet 

K40/6 – K5 - KM(nam + nữ) – K5 - KM(nữ)

 

Chiều

Dân gian

K5/2 - K6 - KM

K41/6(nữA) - K41/6(nam)  – K41/6(nữC) -  K41/6(nữB)

 

 

 

 

 

 

Thứ năm 07/ 06

Sáng

Ballet

Tính cách

K3 - KM(nam+ nữ) – K3 - KM(nữ)

K4 - KM(nữA) – K4 - KM(nam+ nữ) – K4 - KM(nữB)

 

Chiều

Dân gian

K40/6(nữ) –  (K40/6 + K5 - KM)(nam) - K5 -KM(nữ)

K4 - KM(nữA) – K4 - KM(nam) – K4 - KM(nữB)

 

 

 

 

 

 

Thứ sáu

08/ 06

Sáng

Ballet

K4 - KM(nữA) – K4 - KM(nam+ nữ) – K4 - KM(nữB)

 

Chiều

CĐVN

Dân gian

K5/2

K3 - KM(nữA) – K3 - KM(nam) – K3 - KM(nữB) - K1- KM

 

 

 

 

 

 

Thứ hai

11/ 06

Sáng

Ballet

K6 -DT(nữB) – K6 - DT(nam) – K6 - DT(nữA)

 

Chiều

KTBD

K5 - DT(nữB) – K5 - DT(nam) – K5 -DT(nữA) - K5/2

 

 

 

 

 

 

Thứ ba

12/ 06

Sáng

Đương Đại

K5/2 –  K5 - DT(nữB) – K5 -DT(nam) – K5 - DT(nữA)

 K1 - KM(nữ)

 

Chiều

KTBD

K4 - KM(nữA) – K4 - KM(nam+ nữ) – K4 - KM(nữB) – K5/2

 

 

Thứ tư

13/ 06

Sáng

Ballet

Đương Đại

K5 - DT(nữB)* – K5 -DT(nam)* – K5 - DT(nữA)*

K3 - KM(nam+ nữ) –  K3 - KM(nữ)*

*Hết môn

Chiều

KTBD

K1 - KM(nữ)  

K3 - KM(nam+ nữ) – K3 -KM(nữ)(K2 hỗ trợ vở Chopi)

 

 

 

 

 

 

Thứ năm

14/ 06

Sáng

Đương Đại

Ballet

K2 - KM(nữB)

 K2 - KM(nam) – K2 - KM(nữA)

Thi chuyển gđ

Chiều

Dân gian

K4 - DT(nữA) – K4 -DT(nam) – K4 - DT(nữB)

K2 - KM(nữB) - K2 - KM(nam) – K2 - KM(nữA)

Thi chuyển gđ

 

 

 

 

 

Thứ sáu

15/ 06

Sáng

CĐVN

K4 - DT(nữA) – K4 -DT(nam) – K4 - DT(nữB)

Thi chuyển gđ

Chiều

KTBD

K4 - DT(nữA) – K4 -DT(nam) – K4 - DT(nữB)

K2 - KM(nữB) - K2 - KM(nam) – K2 - KM(nữA)

(K3 - KM hỗ trợ vở Chopi)

Thi chuyển gđ

Các tin liên quan