Thông báo

Lịch thi chuyên môn học kỳ II năm học 2016 - 2017

TRƯỜNG CAO ĐẲNG MÚA VIỆT NAM

PHÒNG ĐÀO TẠO        

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2017

LỊCH THI CHUYÊN MÔN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 – 2017

TỪ NGÀY 29/05/ 2017 ĐẾN NGÀY 10/06/ 2017

                                         Thời gian:       Sáng:    8 h00   -  11h00

                                                               Chiều:   14h00  -  17h00

                                         Địa điểm:      tại Sân khấu nhà B                                                 

Thứ/ ngày

Thời gian

Môn thi

Khoá/lớp

Ghi

chú

Thứ hai 29/ 05

Sáng

Ballet

K40/6 – K5 -KM(nam +nữ) – K5 -KM(nữ)- K5 -DT(nam)

 

Chiều

Dân gian

K4-DT (Nam A) –K4 -DT(nữA) – K4-DT(namB) – K4 -DT(nữB)

K2 - KM(nam)

 

Thứ ba 30/ 05

Sáng

Ballet

K4 - KM(nữA) – K4 - KM(nam+nữ) – K4 -KM(nữB)

K2- KM (nam)

 

Chiều

Dân gian

K3 -DT(nữA) - K3 -DT(nam) - K3 -DT(nữB) – K3 -DT(nam + nữ)

 

Thứ tư

31/ 05

Sáng

Đương Đại

DUO

K4-DT (Nam A) –K4 -DT(nữA) – K4-DT(namB) – K4 -DT(nữB)

K2 - KM(nam) - K2 - KM(nữA)

 

Chiều

CĐVN

K4/2 - K3 -DT(nữA) - K3 -DT(nam)-K3 -DT(nữB) – K3 -DT(nam + nữ)

 

Thứ năm

01/ 06

Sáng

Ballet

K4-DT (Nam A) –K4 -DT(nữA) – K4-DT(namB) – K4 -DT(nữB)

Hết môn

Chiều

KTBD

K2 -KM(nữA) – K2 -KM(nam)– K2 -KM(nữB)

K3 -DT(nữA) - K3 -DT(nam) - K3 -DT(nữB) – K3 -DT(nam + nữ)

K4-DT (Nam A) –K4 -DT(nữA) – K4-DT(namB) – K4 -DT(nữB)

 

Thứ sáu

02/ 06

Sáng

Ballet

K3 - KM(nam+ nữ) – K3 - KM(nữ)

 

Chiều

Dân gian

K40/6 - K5 - KM(nam +nữ) – K5 - KM(nữ)

K4 - KM(nữA) – K4 - KM(nam) – K4 - KM(nữB)

 

Thứ bảy

03/ 06

Sáng

Ballet

K5 - DT(nữB) – K5 -DT(nữA)

 

Chiều

Dân gian

K4/2 - K3 - KM(nữA) – K3 - KM(nam) – K3 - KM(nữB)

 

Thứ hai

05/ 06

Sáng

Ballet

Đương Đại

K2 - KM(nữA) – K2 - KM(nữB)

K3- KM(nam + nữ) - K3- KM(nữ)

 

Chiều

Dân gian

K5 - DT(nữB) – K5 -DT(nam) – K5 -DT(nữA)

 

Thứ ba

06/ 06

Sáng

Đương Đại

Tính cách

K2 -KM(nữB)* - K4/2

K3- KM(nam + nữ) - K3- KM(nữ)

*Hết môn

Chiều

Dân gian

KTBD

K2 - KM(nữA) –K2 - KM(nữB)

K3 - KM(nam+ nữ) – K3 - KM(nữ) - K4/2 

 

Thứ sáu

09/ 06

Sáng

Ballet

K1 -Kịch múa

Thi chuyển

giai đoạn

Chiều

Dân gian

Thứ bảy

10/ 06

Sáng

KTBD

Ngày 12, 13, 14/6/ 2017 thi tốt nghiệp quốc gia: TC K39/6, TCK3/2, CĐLT K2- DT

Các tin liên quan