Thông báo

Lịch thi chuyên môn học kỳ I năm học 2017 - 2018

TRƯỜNG CAO ĐẲNG MÚA VIỆT NAM

PHÒNG ĐÀO TẠO

      

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13  tháng 12 năm 2017

LỊCH THI CHUYÊN MÔN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 – 2018

TỪ NGÀY 20/12/2017 ĐẾN NGÀY 29/12/2017

                                         Thời gian:       Sáng:    8 h00   -  11h00

                                                               Chiều:   13h30  -  17h00

                                         Địa điểm:      tại Sân khấu nhà B

Thứ/ ngày

Thời gian

Môn thi

Khoá/lớp

Ghi

chú

Thứ tư 20/ 12

Sáng

Ballet

K41/6(nữC) – K41/6(nam)  –  K41/6(nữB) – K41/6(nữA)

 

Chiều

Dân gian

K5 - DT(nữB) – K5 -DT(nam) – K5 -DT(nữA)

 

 

 

 

 

 

Thứ năm 21/ 12

Sáng

Ballet

K6- KM - K40/6 – K5 -KM(nam +nữ) – K5 -KM(nữ)

 

Chiều

Dân gian

K4 -DT(nữA) – K4-DT(nam) – K4 -DT(nữB)

 

 

 

 

 

 

Thứ sáu

22/ 12

Sáng

Ballet 

K4 -KM(nữB) –K4 -KM(nữA) - K3-KM(nam+ nữ) – K3 - KM(nữ)

 

Chiều

Dân gian

K40/6(nữ) –  (K40/6 + K5 - KM)(nam) - K5 -KM(nữ)

K4 - KM(nữA) – K4 - KM(nam) – K4 - KM(nữB)

 

 

 

 

 

 

Thứ hai

25/ 12

Sáng

Đương Đại

Ballet

K2 - KM(nữB) – K1 - KM(nữ)

K5 - DT(nữB) – K5 -DT(nam) – K5 - DT(nữA)

 

Chiều

Dân gian

K3 - KM(nữA) – K3 - KM(nam) – K3 - KM(nữB)

K2 - KM(nữA) – K2 -KM(nam) – K2 -KM(nữB) – K1- KM

 

 

 

 

 

 

Thứ ba

26/ 12

Sáng

CĐVN

K5/2 – K4 -DT(nữA) – K4-DT(nam) – K4 -DT(nữB)

 

Chiều

KTBD

K4 - KM(nữA) – K4 - KM(nam+ nữ) – K4 - KM(nữB)

K3 - KM(nam+ nữ) – K3 -KM(nữ)

K2 - KM(nữA) – K2 - KM(nam) – K2 - KM(nữB)-K1 - KM(nữ)

 

 

 

 

 

 

Thứ tư

27/ 12

Sáng

Ballet

Đương Đại

K2 - KM(nam) – K2 - KM(nữA)

K3 - KM(nam+ nữ) – K3 - KM(nữ)

 

Chiều

KTBD

K5 - DT(nữB) – K5 - DT(nam) – K5 -DT(nữA)

K4 -DT(nữA) – K4-DT(nam) – K4 -DT(nữB)

 

 

Thứ năm

28/ 12

Sáng

Đương Đại

Tính cách

DUO

K4/2 - K4 -DT(nữB) – K4-DT(nam) – K4 - DT(nữA)

K3 - KM(nam+ nữ) – K3 - KM(nữ)  

K2 - KM(Nam + nữA)

Hết môn

Đ Đ, TC, DUO

 

Chiều

Dân gian

K6 -DT(nữB) – K6 -DT(nam) – K6 -DT(nữA)

 

 

 

 

 

 

Thứ sáu

29/ 12

Sáng

Ballet

K6 -DT(nữB) – K6 - DT(nam) – K6-DT(nữA) – K4 - KM(nam+ nữ)

 

 

Chiều

Dân gian

K5/2 - K6 - KM

K41/6(nữA) - K41/6(nam)  – K41/6(nữC) -  K41/6(nữB)

 

                                          

Các tin liên quan