Giới thiệu

Khoa múa nước ngoài

 

NSƯT Vũ Anh Quân - Trưởng khoa Múa nước ngoài 

1. Chức năng

Là khoa tổ chức giảng dạy các bộ môn múa nước ngoài:

    - Múa Cổ điển châu Âu

    - Múa Tính cách

    - Múa Hiện đại

    - Múa DUO (múa đôi Cổ điển châu Âu)

Tập thể giảng viên khoa Múa nước ngoài 

 

 2. Nhiệm vụ

    - Tổ chức và xây dựng đội ngũ giảng viên múa Nước ngoài, có đầy đủ các điều kiện về chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, đảm bảo giảng dạy các bộ môn múa đạt hiệu quả cao nhất; tiếp thu những tinh hoa nghệ thuật múa của các nước trên thế giới để phục vụ cho sự nghiệp đào tạo diễn viên múa

    - Tổ chức nghiên cứu, biên soạn, tìm tòi, xây dựng và hoàn thiện các khung chương trình, giáo trình, giáo án nhằm phục vụ công tác giảng dạy và học tập các bộ môn múa nước ngoài.

    - Thực hiện giảng dạy các bộ môn múa Nước ngoài theo đúng chương trình, tiến độ, kế hoạch đào tạo mà Nhà trường đã đề ra.

    - Thực hiện đầy đủ các quy định, quy chế, nội quy của Nhà trường và của Bộ GD&ĐT; Bộ VHTT…đối với nhiệm vụ đào tạo diễn viên múa.                

    - Tham mưu, đề xuất, xây dựng kế hoạch phương án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn về các bộ môn múa Nước ngoài, trình BGH, Hội đồng NCKH &ĐT Nhà trường.                

    - Đề xuất, kiến nghị việc điều chỉnh, bổ sung đội ngũ giảng viên, giáo viên thỉnh giảng, mời các chuyên gia nước ngoài giảng dạy.                

    - Tổ chức quản lý, giáo dục HSSV, phối hợp với các phòng, khoa chuyên môn trong việc rèn luyện nhân cách, phẩm chất đạo đức, kỹ năng chuyên môn. Tổ chức, tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến kinh nghiệm, xây dựng, đề xuất, ứng dụng các phương pháp giảng dạy mới, phù hợp với môi trường đặc thù nghề nghiệp đào tạo. Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HSSV hàng năm đối với mỗi khoá; đánh giá, nhận xét và đề nghị Hội đồng KH& ĐT nhà trường quyết định phân loại HSSV tốt nghiệp.                      

    - Tham gia, phối hợp với các đơn vị: Tham gia các Hội đồng KH, chuyêm môn; phối hợp với phòng Đào tạo & CTHSSV, Phòng NCKH trong công tác chuyên môn; với phòng HCTH trong việc bảo đảm cơ sở vật chất; với Phòng TCCB trong việc ổn định đội ngũ giảng viên, nâng cao trình độ, công tác thi đua, khen thưởng và các công tác khác.

Các tin liên quan