Giới thiệu

Khoa múa dân tộc

 

ThS. Đỗ Thị Thu Hằng - Trưởng khoa Múa Dân tộc 

1. Chức năng

    Khoa múa Dân tộc có chức năng: Tổ chức giảng dạy bộ môn múa Dân gian dân tộc; Tổ chức giảng dạy bộ môn múa Sân khấu Truyền thống ở các hệ đào tạo từ 2 năm đến 6 năm và hệ Cao đẳng. 

2. Nhiệm vụ

- Tổ chức, quản lý đội ngũ giáo viên giảng dạy theo đúng bộ môn.

- Thường xuyên duy trì lịch sinh hoạt chuyên môn, tham dự lớp, trao đổi kinh nghiệm, cải tiến phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo diễn viên múa chuyên nghiệp cho các đoàn nghệ thuật.

- Thực hiện kế hoạch giảng dạy theo đúng nội dung chương trình quy định của nhà trường – tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh theo từng năm học.

- Quản lý giáo dục, rèn luyện học sinh thuộc phạm vi chức năng nhiệm vụ quyền hạn của khoa.

- Tham gia các hội đồng khoa học, chuyên môn, thi đua khen thưởng, tuyển dụng, tuyển sinh, tham gia đóng góp ý kiến.

Tập thể Giảng viên khoa Múa Dân tộc 

3. Phối hợp với các đơn vị

- Phối hợp với phòng Nghiên cứu khoa học để biên soạn khung chương trình, giáo trình giảng dạy. Tổ chức hội thảo, tổ chức cho các giáo viên đi thâm nhập thực tế, nghiên cứu sưu tầm thêm chất liệu múa của các dân tộc khác để bổ sung vào hệ thống chương trình giảng dạy cho bộ môn.

- Phối hợp với BGH để tuyển chọn giáo viên có trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, có ý thức xây dựng, giữ gìn và phát huy vốn múa dân gian Việt Nam. Tham mưu với BGH, đề cử giảng viên tham gia học tập, đào tạo bồi dưỡng các khoá ngắn hạn, dài hạn ở trong nước và nước ngoài nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, phù hợp với yêu cầu đào tạo của nhà trường

Các tin liên quan