Giới thiệu

Khoa huấn luyện và biên đạo

ThS. Lê Hải Minh - Trưởng khoa Biên đạo & Huấn luyện
 

1. Chức năng

    - Là khoa chuyên môn, đơn vị quản lý hành chính cơ sở của trường với chức năng xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo giảng viên múa, biên đạo múa hệ Cao đẳng.

    - Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học, thực hành, thực tập và sáng tác biểu diễn theo kế hoạch đã được phê duyệt.

    - Quản lý đội ngũ giảng viên và cơ sở vật chất trong phạm vi khoa. Quản lý toàn diện sinh viên đang theo học tại các chuyên nghành do khoa đào tạo. 

Tập thể Giảng viên, Cộng tác viên Khoa Biên đạo & Huấn luyện 

2. Nhiệm vụ

    - Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập theo đúng văn bản hướng dẫn thực hiện quy chế đào tạo của trường. Tổ chức các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường.

    - Quản lý toàn diện giảng viên và sinh viên thuộc khoa.

    - Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và nghiên cứu khoa học.

    - Quản lý đề cương môn học, đề cương bài giảng. Tổ chức dự giờ, đánh giá giờ giảng của các giảng viên.

    - Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình, đề cương môn học do Hiệu trưởng giao. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập.

    - Đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì, sửa chữa thiết bị dạy, học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học.

    - Tổ chức kiểm tra, duy trì kỷ luật học tập của sinh viên. Tổ chức quản lý hoạt động của các giáo viên chủ nhiệm, tổ chức và quản lý hoạt động, sinh hoạt của các lớp, duy trì sinh hoạt, kiểm điểm cuối học kỳ, cuối năm của các sinh viên trong khoa.

    - Quản lý bảng điểm, bài tra thi các môn học, các bài tốt nghiệp của các lớp. Công khai điểm thi, điểm chuyên cần của sinh viên các lớp của khoa.

    - Quản lý, tổ chức khai thác cơ sở vật chất trong phạm vi của khoa.

Các tin liên quan