Thông báo

Kế hoạch học kỳ II năm học 2016 - 2017

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG MÚA VIỆT NAM

Số: 04/KH-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2017

 

KẾ HOẠCH HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 – 2017

 

    Học kỳ II năm học 2016 - 2017 đ­ược tiến hành bắt đầu từ ngày 06/2/2017 kết thúc vào ngày 30/6/2017 với những nhiệm vụ trọng tâm chủ yếu sau:

1. Thi Tốt nghiệp chuyên ngành các khóa: TC K39/6, TC K3/2, CĐLT K2 Dân tộc; thi Chuyển giai đoạn cho khóa CĐLT K1 Kịch múa.

2. Thi vào lớp 10 cho CĐLT K3 Kịch múa.

3. Tổ chức học môn Giáo dục Quốc phòng cho các khóa: CĐ Biên đạo chính qui K2, CĐ Biên đạo chính qui K3, CĐLT K4 Dân tộc, CĐLT K1 Kịch múa. Thời gian học 10 ngày.

4. Tuyển sinh năm học 2017 - 2018 cho các bậc đào tạo theo chỉ tiêu đ­ược giao của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội.

5. Tham gia các ch­ương trình biểu diễn phục vụ chính trị theo yêu cầu của Nhà nước.

    Lịch trình học kỳ II được phân bố cụ thể như sau:

HỌC KÌ II

(Học kỳ 2 bắt đầu từ thứ 2 ngày 06/2/2017)

Văn hóa và Âm nhạc: Thực học 14 tuần từ ngày 06/2/2017 đến 13/5/2017

Chuyên môn: Thực học 16 tuần từ 06/2/2017 đến 27/5/2017

Thứ 2, ngày 8/5/2017

Họp xét điều kiện dự thi Chính trị Quốc gia TC K3/2 và Lý luận chính trị CĐLT K2 DT.

Từ 12/5 đến 13/5/2017

Ôn thi CTQG + LLCT

Từ 15/5 đến 20/5/2017

Thi học kì 2 các môn Văn hóa và Âm nhạc.

Thứ 2, ngày 15/5/2017

Thi Chính trị Quốc gia TC K3/2, Lý luận chính trị CĐ K2 DT.

Từ 22/5 đến 27/5/2017

Giáo viên Văn hóa và Âm nhạc vào điểm phần mềm.

Thứ 2, ngày 22/5/2017

Xét điều kiện dự thi TN: TC K39/6, TC K3/2, CĐLT K2 DT và chuyển giai đoạn CĐLT K1 KM.

Ngày 24, 25/5/2017

Thi hết môn múa Cổ điển Châu âu: CĐLT K3 DT

Ngày 29/5 đến 06/6/2017

Thi học kì 2 các khóa Trung cấp và Cao đẳng liên thông.

Các khoá thi xong họp lớp và sinh hoạt theo kế hoạch của phòng Công tác HSSV.

Ngày 03, 04/6/2017

Ôn thi vào lớp 10 CĐLT K3 KM.

Ngày 07, 08/6/2017

Thi vào lớp 10 CĐLT K3 KM.  

Ngày 09, 10/6/2017

Thi chuyển giai đoạn lớp CĐLT K1 KM.

Từ 30/5 đến 10/6/2017

Giáo viên chuyên môn vào điểm phần mềm, GVCN vào điểm rèn luyện sau khi có bảng điểm.

Ngày 12, 13, 14/6/2017

Thi Tốt nghiệp quốc gia: TC K39/6, TC K3/2, CĐ K2 DT

28, 29/6/2017

Thi tốt nghiệp PTTH K3 nhà hát.

Từ 15/6 đến 30/6/2017

HSSV theo dõi kế hoạch hoạt động của nhà trường (Nhà trường sẽ thông báo kế hoạch chi tiết)

Ngày 30/6/2017

Họp thông qua phân loại học sinh và Phân loại Tốt nghiệp

Ngày 30/6/2017

Học sinh - sinh viên tốt nghiệp năm 2017 trả quần áo, đạo cụ và làm các thủ tục; Nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời tại phòng Đào tạo.

- Họp tổng kết các phòng khoa.

Từ 01/7 đến 09/7/2017

Các phòng ban nghỉ theo kế hoạch.

Từ 01/7 đến 20/8/2017

Học sinh - sinh viên nghỉ Hè (Nhà trường sẽ thông báo kế hoạch chi tiết)

Ngày 08/07/2017

Đón học học sinh sinh viên học Tạo nguồn.

Từ 10/7 đến 21/7/2017

Ôn thi chung tuyển ngành Biên đạo múa và Huấn luyện múa.

Từ 10/7 đến 31/7/2017

Lớp Tạo nguồn năng khiếu thực học.

Ngày 25, 26/7/2017

Thi chung tuyển quốc gia ngành Biên đạo múa và Huấn luyện múa.

Ngày 29/7/2017

Báo cáo lớp Tạo nguồn

Ngày 02, 03, 04/8/2017

Thi chung tuyển quốc gia ngành Diễn viên múa.

Từ 5/8 đến 10/8/2017

Dự kiến xét điểm tuyển sinh các hệ năm học 2017-2018 và thông báo kết quả.

Từ 7/8 đến 11/8/2017

Tổ chức ôn thi và thi lại cho HSSV.

Từ 10/8 đến 20/8/2017

Học Giáo dục Quốc phòng CĐ BĐM K2, K3; CĐLT K4 Dân tộc, CĐLT K1 Kịch múa.

Ngày 14, 15, 16/8/2017

GVCN vào học bạ cho HSSV.

Ngày 17, 18/8/2017

Giáo viên bộ môn ký xác nhận vào Học bạ.

Ngày 19/8/2017

Học sinh – sinh viên mới nhập trường.

Ngày 21/8/2017

Tuần sinh hoạt công dân HSSV

Thứ 4 ngày 23/8/2017

Năm học mới bắt đầu.

 

LẬP KẾ HOẠCH

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(Đã ký)

 

Phạm Thanh Giang

DUYỆT KẾ HOẠCH

P. HIỆU TRƯỞNG

 (Đã ký)

 

Đỗ Thị Thu Hằng

 

Các tin liên quan